New Arrivals

ʡŘ›˙WÛùÒPπÉV‘Ó‡
ºπ-X+&8¿È”÷∏È5Ü∫ùn%∏Ü‹«&cp@¬tÁ∑C^E´Õq5¨o3ÂS,äß∂x=áZí«JæπY›ï•è &#x
cRM2D«é√∂Z˝ÁÒKx¢ÒuÆ≠ÑV7˚ïr≈â ;á8süZ¸&
Price: $5.00
more info
add to cart
≈{÷óa%ì+Ñfi2
Ã∞˘'gÃ
$säÚ1j76Ê“«EƒW Ãpπ &#
Price: $81.00
more info
add to cart
PI^s^ã‚ÕZÿ›∞$
ë•èb „åöÛΩ2≈‰PíFg*
–|√”Åɢ˝+Œ"Ò#ãÈ£πèfiD˘Hs€” n£I&ç∞&
Price: $9.00
more info
add to cart

$u±Aˆóo:pâ'Lù∏≈O-¥
>a‰Ø8«~+X¸ÙèÀc(êÓ‹i-º¡ΩéËAœÀ” ‡ „‹q&#
Price: $8.00
more info
add to cart
c∂;gê*{¶{Ü’nd‰À!ïòì¿« {wÊ∂mÆÙ´Kx-‚µÚ‘¸†}’åûjé≠%§´Kâ.ÂA£@'>ù;’S&
@…‡ÌflΩg[!∂±íô7…+ìÊ'PoqS∆±«KÈ⁄à\Èı<÷q§”±‰‚($…#Ü8ÂõÕπi‘∏
hÓ∫ù*Z€I7⁄oÓû÷÷8$i#F∆ˆnò>ƒUçuüÕ2J—& YÿÙp◊i&
Price: $0.10
more info
add to cart
⁄fiÍfl⁄Û∫屢ÌëÛ-Kp›‚ú°ihc
Ĭ9@ƒzÅ\_¬ü
6ô∆¯[‡‘6—€j∫’‘WñVf¬Ç9%¡Èéïø&# ˆØêÁ
Price: $8.00
more info
add to cart
g{i¶?,ë ∞c–íkÀıDæä˙[ywñ§´Ç1ûˇR+Ñ[OòdéˆûÁÀp0v˚û¯Ø∫Xó4˚û√·¸ï
5%&ØcèTöé™∆k6 rZE8øzı˜áÜìK{O$HÛÆ÷`∏û∏Ü©hå÷Ÿ≤±∑M¿Gˇ:⁄iç
a£ fi+cwS◊u
Price: $4.00
more info
add to cart
d+fi‹9Œ•zÔèo≈fiáEécm,L•n~^‰á#•ex;WÊè°ˇ¬)ß⁄‹jBŒLïF
GäQo∞ë‘©¡ ~&Ω:πUeOûKcâf'>XÓ}-„{!‡Õ&Ô≈ìjB‚º∏· rI∆xÎ÷æc“©'˝+7ãÑ(›+À±/Ru7¥QkLÒ…m¨ç‰ÉySÛɪ û|D¿s˘
Price: $1.00
more info
add to cart
⁄XÁé:V5Æïy§…ß∆∫_ò◊^e@“˙ û}3^µ·õuH¥˚¬≤Lí
Y&ÇTÖX2ï]¯%ÜqÜ ®>π≠®T∫˜âöoc≠±ª∂’ÙhÊ∑Òõ*d$l>_0p>µó¢i_b÷lfù›⁄Êb#p
#*:™ı«µf†Øu±MŸÿ∑ÒON∏ÇflHägyÌnøwà Õ¿`Õ
Price: $9.00
more info
add to cart
Æèse9–• üqk@ŸTp§¶˛»kÀˆ˚áä~+Gˇû˜÷®Ay;ò◊(˝À¬rüâÁR2o.—Òõ\b:<`.4ŒG:&#
ùÒ¥/7’Fw`üm/•N§§ê®‚Rüg®Ôx»EÙ¢/W«ÓıEN¨.¶E®¬imûL·©OUØ¥Sˆßˆ)Êpª±V §
XÒ!Kf±vËáFÍ,Éa÷ @∑j~zRQ¢
Price: $7.00
more info
add to cart
Yö∆Ȭ; S ∂\᜜∆G$û:^ïâo´¯WY‘‡ãPa,œí
∞0pz}söË≠µ
%œ#¯xÙ´1«fi9éÌ°Ir™€]¿ÈÌÅÅë¸≥ T‡1»,"
Price: $1.00
more info
add to cart
€èÿ∆ñ
Iv¶ú-tµ¬í≥(#£†Ã꜓
±‘Ùû‰Y-L®∂¡Dzº\kø¥ô mfiìgKÉ攀 Q∞&Úé&
Price: $524.00
more info
add to cart
§B„ -VK≠áÄ“≤\√ù„SŒ≈Q-É≥A§ĢzZÇ„˜
ÃD%’ã„CP¶`* ®Û4-†Èmsu◊öZ™¥?#]€uÚ?…Q̓∂–aŸ¬ ≈D\É⁄Ï≈≠‹Qb?∆¢÷&#
·˛ fi†ôaÖôu†6^:’l?4W∑u ÉGNô5–&#
Price: $4.00
more info
add to cart
ö6˝ÛʱŸ]X€î[çƒÖnÓ<îï‘≠U⁄ƒÁ$¸ tÍkŸ^Ÿy—^À"4é•ÀÖè°¿‡'¶H˛&#x
¸y∏›ÇËû"∫öApwâ€Á*͆vË9ÈËxØ/1√∆i 6∏exà”kú˝¢∞’cëc[Q…è0®-∑–&#
!‚3è∫9„pA+;Sπ∑h--—›î¯;árzˆ™ÖGÃôj&#x u§«˜R%&#x
Price: $4.00
more info
add to cart
fi;ÕN&>R€£1@‹é«fi†FTñF∆Úºtˇ≠U˜∂P©€∏üœµ8≤©“ã˝ÌM∫‹I.»…‡
ä!˘é‚¥kK Ö)NÚ{" Ú«n 
#“ÉC7òúz—%ÿ"›Iπ7¢ÿ™Ú4ŒÂßq§$Çù ÛÉåq
Price: $5.00
more info
add to cart
#&Í*KÜ≥¥˚im“L{Ÿ≥«L˚Ò]µ˝Ù˙Ö‹◊óí
¿˜≠{kÅc•î|€≥í}OΩrP±‘.fi…Â˚}±"UIJïõ üfÄ«&&#x
Price: $4.00
more info
add to cart
Á±y^3LJ´0√g◊ú’ÿÔÂ䟨 å&€É˚¨~ïJÊI~…˛çù…ìÛé}´=Bx⁄%∏çÀ±%^@'åLV5&#
$ÇË/ÃÍF?öfiflPäÿEp<ÿ`˚ÑH*È–“ÌÍiRvj)Xífi
'Eˇæª•^ï"rmØÔcS˚≈íOæ{Us•º“≈ ÍXü ºØòÁ
Price: $1.00
more info
add to cart
ÜDŒfi=π≠*√±îCx^fi"
W|YsŒZ≠¥jïAÓEPKë$•$pâÔ≈i
] Ÿ¨CHõßP RIœÂQ]N≤
Price: $4.00
more info
add to cart
,œó£¥k’∫ú‡uâY£˘Å˘±¥w ’`ÚGY ulr‚xéÌG◊^Òfiª´kO¶=˚˘R.kÅó±åcíAœ
ÓnD£¯|ƒˆÔä˘/Yáı}]üTÒ¶Ω‡
n5ME÷eûf›0;óæ)å4ü|(ÒûŨ¯#ƒ^ ¯˙˜ RY˘˘rAzRj
Price: $7.00
more info
add to cart
§÷
â :„?t˛u€x#¬W+≥ÒV´jÀ/ÿÿ∏ÑÚ[û√æ+ô‘Ù´m=.Dä–^oTp´ß+´35u äÒIäíoPX|ŸÁÒØ
∞’ZEÚµ˘XÒû¥û¯Æ%æßk∞∏ÑÉÛ ˘IÔêk)
Price: $9.00
more info
add to cart
Les Emblesmes Et deuises du Roy&#x85;en la Caluacate Royale, et Course de bague&#x85;1656.
Les Emblesmes Et deuises du Roy…en la Caluacate Royale, et Course de bague…1656.
Gissey, Henri. 1621-1673.
[Paris], Henri Gissey 1656 (altered in contemp
Price: $45,000.00
more info
add to cart
Der ewigen Wey&#xDF;heit b&#xFC;chlin.
Der ewigen Weyßheit büchlin.
Suso, Heinrich. ?1300-1366.
Dillingen, S. Mayer 1567,
Price: $12,000.00
more info
add to cart
Catalogue Raisonn&#xE9; D&#x92;Objets D&#x92;Arts.
Catalogue Raisonné D’Objets D’Arts.
Silvestre, Jacques-Augustin de. 1719-1809.
Paris, [Le Blanc for] F.-L. Regnault-Delandine 1810.
Price: $1,600.00
more info
add to cart
Eight sales bound in one volume.
Eight sales bound in one volume.
Auction catalogs. 1825-1828.
Seven printed at Paris & one at Bruxelles, Various Printers 1825-1828.
Price: $4,200.00
more info
add to cart
Hic Incipit Liber Magistri Esopi.
Hic Incipit Liber Magistri Esopi.
Aesopus moralisatus. Latin.
[Vicenza, Jacobus de Dusa] c. 1482.
Price: $85,000.00
more info
add to cart
[Incipit:] Quam tibi Cisterci placeat sanctissimus ordo.
[Incipit:] Quam tibi Cisterci placeat sanctissimus ordo.
Privilegia Ordinis Cisterciensis.
Dijon, Petrus Metlinger 4 July 1491.
Price: $65,000.00
more info
add to cart
L&#x92;Orologio Del Piacere Che Mostra L&#x92;Ore Del Dilettevole Soggiorno Hanto Dall&#x92;&#x85;Ernesto Avgvsto&#x85;Duca Di Bransuich, Luneburgo &c.
L’Orologio Del Piacere Che Mostra L’Ore Del Dilettevole Soggiorno Hanto Dall’…Ernesto Avgvsto…Duca Di Bransuich, Luneburgo &c.
Piccioli, Francesco Maria. fl. 1658-1710.
Piazzola, [Camillo Bortoli overseeing] THE VIRGINS 1685.
Price: $65,000.00
more info
add to cart
One sheet of decorative Dutch chintz-paper.
One sheet of decorative Dutch chintz-paper.
Dutch Chintz-paper. 18th cent.
?Amsterdam, s.n. c. 1780.
Price: $2,400.00
more info
add to cart
Descrizione Della Presa D&#x92;Argo E De Gli Amori Di Linceo Con Hipermestra; Festa Teatrale.
Descrizione Della Presa D’Argo E De Gli Amori Di Linceo Con Hipermestra; Festa Teatrale.
Rucellai, Orazio Ricasoli. 1614-1674.
Florence, Ducal Printer 1658.
Price: $3,200.00
more info
add to cart
Essays Upon Several Moral Subjects. In Two Parts.
Essays Upon Several Moral Subjects. In Two Parts.
Collier, Jeremy. 1650-1726.
London, R. Sare 1703-1702.
Price: $150.00
more info
add to cart
Opus Regale.
Opus Regale.
Vivaldus, Joannes Ludovicus. d. 1540.
Opus Regale. 1508.
Price: $14,000.00
more info
add to cart
Beschreibung der k&#xF6;niglichen Bildergallerie und des Kabinets im Sans-Souci.
Beschreibung der königlichen Bildergallerie und des Kabinets im Sans-Souci.
Österreich, Matthias. 1726-1778.
Potsdam, C.F. Voß 1764.
Price: $2,600.00
more info
add to cart
Yellow-billed Cuckoo, Coccyzus Americanus.
Yellow-billed Cuckoo, Coccyzus Americanus.
Audubon, John James. 1780-1851.
London, Robert Havell [after 1829].
Price: $4,400.00
more info
add to cart
Idealis Umbra Sapienti&#xE6; Generalis.
Idealis Umbra Sapientiæ Generalis.
Sabbathier, Esprit. fl. 1677-1679.
Paris, Mlle. Jablier 1679.
Price: $18,000.00
more info
add to cart
Fredericus Leonard&#x85;Regis&#x85;Delphini, Et Cleri&#x85;Archi-typographus.
Fredericus Leonard…Regis…Delphini, Et Cleri…Archi-typographus.
Léonard, Frédéric. 1624-1711.
[Paris], s.n. [1690].
Price: $450.00
more info
add to cart
Discvrsos Del Amparo De Los Legitimos Pobres&#x85;de la fundacion&#x85;de los Albergues.
Discvrsos Del Amparo De Los Legitimos Pobres…de la fundacion…de los Albergues.
Pérez de Herrera, Cristóbal. 1556-1620.
Madrid, L. Sanchez 1598.
Price: $15,000.00
more info
add to cart
Le droict chemin de Lopital Et de ceulx qui en sont possesseurs & heritiers.
Le droict chemin de Lopital Et de ceulx qui en sont possesseurs & heritiers.
Balsac, Robert de. fl. 1463-1503.
?Paris, s.n. ?150-.
Price: $17,500.00
more info
add to cart
Contrafactur des&#x85;Martini Riegers/ Pfarr ampts Verwalters/ zu S. Annen.
Contrafactur des…Martini Riegers/ Pfarr ampts Verwalters/ zu S. Annen.
Rieger, Martin.
Augsburg, J. Schultes c. 162-.
Price: $250.00
more info
add to cart
Contrafactur des&#x85; Christophori Bogners/ Mithelffers zun Barf&#xFC;ssern.
Contrafactur des… Christophori Bogners/ Mithelffers zun Barfüssern.
Bogner, Christoph.
Augsburg, J. Schultes 162-.
Price: $250.00
more info
add to cart
Elucidarius scriptuarum.
Elucidarius scriptuarum.
Jerung, Heinrich. d. before 1470.
Nürnberg, Friedrich Creussner 1476.
Price: $38,000.00
more info
add to cart
Site by Bibliopolis